#

Office Bearers

Services Image

M. Vikraman Nair (Chairman)

Karthika, T.C. 79/728, Karikkakom P.O, Trivandrum 21 Phone: 2505644, 9446186282

M. Radhakrishnan Nair (Treasurer)

Ambadi, T.C. 79/1075, Karikkakom P.O, Trivandrum 21 Phone: 2502696, 9744355094

C. Manoharan Nair (President)

Kattil kayalathu veedu, T.C. 79/1722, Karikkakom, Trivandrum 21 Phone: 9847076617

S. Sreekandan Nair (Vice President)

“Sangeetha”, T.C. 79/832, Karikkakom P.O, Trivandrum 21 Phone: 9048047359

V. Ashok Kumar (Secretary)

Radhalayam, T.C. 79/813, Karikkakom P.O, Trivandrum 21 Phone: 2506571, 9946447571

S. Gopakumar (Joint Secretary)

Punyikkal Thopil veedu, T.C. 79/1779, Karikkakom P.O, Trivandrum 21 Phone: 2500488, 9495362911